Code voor Goed Bestuur

DOMMELHOF VZW: Richtlijnen voor Goed Bestuur

Opgemaakt in uitvoering van de “Aanbevelingen Goed Bestuur in Welzijns- en Zorgorganisaties” voor Social-Profit Organisaties van het Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin.

Private welzijns- en zorgorganisaties ontlenen hun legitimiteit niet enkel aan hun privaat-commerciële doelstellingen, maar bovenal aan hun sociale doelstellingen en maatschappelijke meerwaarde. Om deze waarden te behouden en versterken, zijn eerlijke communicatie, rekenschap en verantwoording essentieel. Goed bestuur beantwoordt de vraag naar externe maatschappelijke verantwoording.

In de complexe maatschappelijke context van vandaag is efficiënt bestuur cruciaal voor welzijns- en zorgorganisaties om te blijven functioneren en ontwikkelen. Goed bestuur ondersteunt organisaties bij het omgaan met evoluties zoals de vermaatschappelijking van de zorg, zorg op maat, efficiëntie, transparantie, kwaliteit van zorg en schaalvergroting.

Een Raad van Bestuur moet de slagkracht hebben om gefundeerde beleidskeuzes te maken en zijn functie volledig op te nemen. De directie moet kunnen vertrouwen op een daadkrachtige en competente Raad van Bestuur die strategische keuzes maakt en voldoende vertrouwen geeft aan de directie om deze keuzes te operationaliseren.

Mede aan de hand van de “Aanbevelingen Goed Bestuur” uitgewerkt door het Departement Welzijn, Volksgezondheid & Gezin, hebben de algemene vergadering, de Raad van Bestuur en de directie de volgende checklist goedgekeurd als richtsnoer.

Missie

Campus Dommelhof streeft ernaar om een warme en zorgzame gemeenschap te bieden waar bewoners, families, medewerkers en vrijwilligers zich thuis voelen. We bieden hoogwaardige zorg en ondersteuning, met een sterke focus op welzijn en levenskwaliteit, zowel voor onze bewoners als voor de bredere gemeenschap.

Visie

Wij geloven in een geïntegreerde zorgaanpak waarbij de behoeften van onze bewoners centraal staan. Onze visie omvat een holistische benadering van zorg, waarbij we streven naar een duurzame, veilige en betrokken gemeenschap. Door innovatie en voortdurende verbetering willen we een voorloper zijn in de zorgsector.

Hoofdstuk 1: Missie en Visie

Missie:

DOMMELHOF VZW streeft ernaar een veilige, warme en ondersteunende omgeving te bieden voor haar bewoners, waarbij hoogwaardige zorg en levenskwaliteit centraal staan. We zetten ons in voor een samenleving waarin iedereen, ongeacht leeftijd of achtergrond, de best mogelijke zorg ontvangt.

Visie:

Wij geloven in een holistische benadering van zorg waarbij de noden en wensen van onze bewoners voorop staan. Door voortdurende innovatie en verbetering streven wij ernaar een toonaangevende rol te spelen in de zorgsector, met een sterke focus op duurzaamheid en betrokkenheid.

Hoofdstuk 2: Algemene Vergadering van Aandeelhouders

Aanbeveling 3:

De algemene vergadering van aandeelhouders komt minstens één keer per jaar bijeen. De vergadering bespreekt strategische keuzes en het financiële beleid, en houdt toezicht op de werking van het bestuursorgaan.

Aanbeveling 4:

Rechten en plichten van de aandeelhouders worden vastgelegd in de statuten of een (aandeelhouders)overeenkomst, die openbaar ter beschikking wordt gesteld (bijvoorbeeld via de website of de kruispuntbank).

Hoofdstuk 3: Bestuursorgaan

Aanbeveling 5:

Het bestuursorgaan stelt strategische doelstellingen en beleidslijnen op. Minstens een derde van de bestuurders moet onafhankelijk zijn. Een duaal bestuursmodel wordt aanbevolen voor een effectieve scheiding tussen toezicht en uitvoering.

Aanbeveling 6:

Het bestuursorgaan stelt een transparante procedure op voor de benoeming en herbenoeming van bestuurders, met aandacht voor diversiteit en complementariteit van competenties.

Hoofdstuk 4: Adviserende Comités

Aanbeveling 7:  

DOMMELHOF VZW kan gebruik maken van adviserende comités, zoals een auditcomité en een remuneratiecomité, om het bestuursorgaan te ondersteunen.

Hoofdstuk 5: Directie

Aanbeveling 8:

De directie is verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding en de operationele werking van de organisatie. Het bestuursorgaan benoemt en ontslaat directieleden op basis van een vastgesteld profiel en opvolgingsplan.

Aanbeveling 9:

Het bestuursorgaan adviseert bij de remuneratie van de directie, met inachtneming van marktconformiteit.

Hoofdstuk 6: Transparantie en Verantwoording

Aanbeveling 10:

DOMMELHOF VZW doet aan corporate governance en zorgt voor een transparant communicatiebeleid naar alle stakeholders.

Aanbeveling 11:

De directie zorgt voor tijdige en accurate informatievoorziening aan het bestuursorgaan om goed geïnformeerde beslissingen mogelijk te maken.

Hoofdstuk 7: Stakeholdermanagement

Aanbeveling 12:  

DOMMELHOF VZW onderhoudt een open en constructieve dialoog met haar stakeholders en zorgt voor regelmatige feedback en betrokkenheid bij de besluitvorming.

Hoofdstuk 8: Risicobeheer

Aanbeveling 13:  

De directie ontwikkelt en implementeert een strategie voor risicobeheer en interne controle. Regelmatige risicoanalyses worden uitgevoerd om mogelijke bedreigingen te identificeren en te mitigeren.

Hoofdstuk 9: Externe Verantwoording

Aanbeveling 14:  

DOMMELHOF VZW publiceert regelmatig rapporten over haar prestaties en verantwoording, waarbij externe audits en evaluaties worden gebruikt om transparantie en betrouwbaarheid te waarborgen.

Hoofdstuk 10: Maatschappelijke Verantwoordelijkheid

Aanbeveling 15:

De organisatie integreert principes van maatschappelijk verantwoord ondernemen in al haar activiteiten, met aandacht voor duurzaamheid, sociale rechtvaardigheid en milieu-impact.

Hoofdstuk 11: Opleiding en Vorming

Aanbeveling 16:  

Bestuurders en directieleden krijgen de mogelijkheid om deel te nemen aan opleidingen en vormingsmomenten, met speciale aandacht voor nieuwe bestuurders om snel inzicht te krijgen in de organisatie.

Hoofdstuk 12: Evaluatie en Verbetering

Aanbeveling 17:  

Het bestuursorgaan evalueert periodiek zijn eigen werking, evenals de prestaties van individuele bestuurders, en neemt maatregelen om de doeltreffendheid te verbeteren.

Hoofdstuk 13: Interne Communicatie

Aanbeveling 18:

De organisatie zorgt voor effectieve interne communicatie tussen bestuur, directie en medewerkers om een goede samenwerking en besluitvorming te bevorderen.

Hoofdstuk 14: Innovatie en Vooruitgang

Aanbeveling 19:

DOMMELHOF VZW stimuleert innovatie en continue verbetering in alle aspecten van de zorgverlening en bedrijfsvoering, om voorop te blijven lopen in de sector.

Hoofdstuk 15: Continuïteit en Duurzaamheid

Aanbeveling 20:  

De organisatie stelt plannen op de lange termijn om de continuïteit en duurzaamheid van haar zorg- en dienstverlening te waarborgen, met aandacht voor toekomstige uitdagingen en kansen.

---
Deze concrete aanbevelingen voor goed bestuur zijn bedoeld om DOMMELHOF VZW te ondersteunen bij het realiseren van haar missie en visie, en om een betrouwbare, transparante en effectieve organisatie te blijven.