Campus Dommelhof

Missie & Visie

Wat Is Kwaliteit Van Leven?

De kwaliteit van leven wordt bepaald door...

...4 levensdomeinen waarbinnen verschillende behoeftes onderscheiden kunnen worden. Het mentaal welzijn, de woon- en leefomstandigheden, de mate van participatie en het lichamelijk welzijn vormen de essentiële bouwstenen van de  kwaliteit van leven van een persoon.  Binnen elk domein ondervindt elke persoon specifieke behoeftes, wensen en noden.

Verbetercirkel

Daarnaast blijven mensen tot het levenseinde aan toe groeien in de eigen identiteit en levensvervulling, waardoor deze behoeftes, wensen en noden niet statisch zijn. Bij de ondersteuning van de kwaliteit van leven van de bewoner hanteren we de volgende normen per domein:

Mentaal welbevinden

De klant mag rekenen op ondersteuning bij het geestelijk welzijn, door respect voor en ondersteuning van de eigen identiteit en levensinvulling, en het zoveel mogelijk behouden van de eigen regie.

Lichamelijk welbevinden 

De klant mag rekenen op adequate gezondheidsbescherming en -bevordering, een verzorgd lichaam en smakelijke maaltijden, hapjes en drankjes. De klant mag rekenen op een schoon en naar wens verzorgd lichaam, waarbij steeds goed wordt ingespeeld op veranderingen in de lichamelijke gezondheid.

Participatie

De klant mag rekenen op aantrekkelijke mogelijkheden voor dagbesteding waarmee hij/zij invulling kan geven aan persoonlijke interesses, hobby’s, een sociaal leven en contact kan houden met de samenleving. De klant mag rekenen op bevordering van zijn sociale redzaamheid door ondersteuning bij de invulling van zijn sociale activiteiten door bijv. vrijwilligersactiviteiten en dagbesteding.

Woon- en leefomstandigheden

De klant mag rekenen op woonruimte waarin deze zich thuis kan voelen en waar deze veilig is. De klant mag rekenen op ondersteuning bij het zelfstandig wonen in de eigen woonomgeving met een goede bereikbaarheid van zorg en voldoende aandacht voor levenssfeer, privacy en veiligheid.

Voor iedereen kan de invulling van deze algemene normen anders zijn. Daarom is het zaak mekaar goed te leren kennen, en de zorgrelatie tussen klant en zorgverleners centraal te stellen.

"Het lichaam veroudert fysiek, maar tegelijkertijd blijft de mogelijkheid bestaan dat mensen tot het levenseinde aan toe blijven groeien in de eigen identiteit en levensvervulling."

Belevingsgericht Wonen

Binnen Campus Dommelhof hanteren we de principes van kleinschalig genormaliseerd wonen.

Kleinschalig

Elke leefgroep bestaat uit maximaal 18 bewoners. In onze woningen voor de opvang van personen met een matige tot ernstige vorm van dementie, leven 9 bewoners in een leefgroep samen.

Genormaliseerd

Genormaliseerd betekent dat we op Campus Dommelhof die voorwaarden en levensomstandigheden proberen te creëren die zo nauw als mogelijk aansluiten bij, of gelijk zijn aan, de gewone leefomstandigheden en leefgewoontes van hun gemeenschap.

Vertrouwd milieuHet woonzorgcentrum is zo gebouwd dat we een vertrouwd milieu willen weergeven. Het is opgevat zoals een gewoon huis met slaapkamers, een inkomhal, een gemeenschappelijk sanitair, een living, een eetplaats en een keuken.  Op deze manier proberen we een herkenbaar geheel te vormen voor onze bewoners die hun eigen huis hebben moeten achterlaten.

Bewoners worden aangemoedigd om hun kamer naar eigen smaak in te richten.

Waar mogelijk wordt de kans geboden om deel te nemen aan gewone huishoudelijke activiteiten. Het nog kunnen meehelpen aan het opmaken van een bed, dekken van tafels, kan het gevoel van eigenwaarde bevestigen. Ik tel nog mee, ik kan dit of dat nog.

Dommelhof hecht veel belang aan het ondersteunen van de mogelijkheden tot participatie van haar bewoners. Op  Campus Dommelhof wordt met regelmaat activiteiten en evenementen georganiseerd waarbij er invulling kan gegeven worden aan persoonlijke interesses, hobby’s en een sociaal leven.  De activiteiten worden ook opengesteld voor senioren en hun mantelzorgers  die nog thuis verblijven. In het polyvalent dagactiviteitencentrum kan men in de namiddag terecht  voor gezelschap, ondersteuning, informatie of gewoon een drankje.

Belevingsgericht Zorgen

"Iedereen dient het eigen leven te leven - niemand kan dat van een ander overnemen."

Centraal staat de  vraag hoe de ouderen zijn leven zoveel mogelijk kan voortzetten zoals hij of zij gewend is en graag wil. En hoe hij binnen de eigen mogelijkheden en beperkingen die dingen kan blijven doen of kan gaan doen die hij zelf belangrijk en zinvol vindt. De zorg en dienstverlening is er op gericht  daarbij te helpen waar nodig.

Onze dienstverlening is er dus op gericht om de kwaliteit van het leven van de klant te ondersteunen.  Hiervoor gaan we uit van een vraaggerichte vorm van zorg die de beleving van de zorgvrager centraal plaatst. 

"Belevingsgerichte zorg  als basis voor  kwaliteit van leven"

Intimiteit